• Giải pháp
 • J-One MES
 • Giải pháp

  text

  J-One Smart MES

  Có thể cải thiện hiệu suất sản xuất và tối đa hóa việc quản lý tại chỗ thông qua quản lý thời gian thực tình trạng sản xuất và một chương trình cung cấp thông tin sản xuất tích hợp như đặt hàng đến giao hàng, quản lý LOT và quản lý chất lượng.

  Sự cần thiết của việc giới thiệu J-One Smart MES

  THÀNH PHẦN MODULE MES

  CẤU HÌNH HỆ THỐNG MES

  Chiến lược xây dựng MES

  • 01 Sự tham gia tích cực của Người ra quyết
   định và Người phụ trách công việc

   Sự tham gia tích cực của một ủy ban xúc tiến
   (tên tạm thời), người sẽ thúc đẩy các vấn đề
   cần thảo luận, xem xét, tư vấn, quyết định và
   cung cấp liên tục trong toàn bộ quá trình xúc
   tiến dự án.
   Ra quyết định nhanh chóng và chính xác cho
   các thủ tục khác nhau hoặc thành phần hệ thống

  • 02 Mục tiêu rõ ràng của việc thiết lập hệ
   thống và thiết lập phạm vi của nó

   Tạo sự đồng thuận để thiết lập rõ ràng và mục
   tiêu cần thiết cho việc thiết lập hệ thống
   Quảng cáo với phương pháp Top Down thông
   qua sự lãnh đạo mạnh mẽ của người ra quyết
   định cao nhất
   Tiêu chuẩn hóa công việc trong việc
   áp dụng hệ thống hóa
   Đặt phạm vi rõ ràng để hệ thống hóa
   mục tiêu công việc

  • 03 Hệ thống hợp tác làm việc với Nhóm
   vận hành hệ thống

   Thành lập & sắp xếp nhóm vận hành hệ thống
   (tên tạm thời) để thảo luận, xem xét, tư vấn,
   quyết định và chia sẻ liên tục trong toàn bộ giai
   đoạn xúc tiến dự án.
   Đảm bảo lẫn nhau về quyền bí mật và sở hữu
   trí tuệ cùng với việc cung cấp kịp thời các thông
   tin và dữ liệu cần thiết cho dự án hiện tại