• Giải pháp
 • J-One OPC
 • Giải pháp

  발자취를 소개합니다.

  J-One Smart OPC

  Nó là một hệ thống ghi lại trong Cơ sở dữ liệu kế thừa thông qua việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực của các thẻ được đặt trong Máy chủ OPC, có đặc điểm của cấu hình tập hợp để nhóm và quản lý các thẻ mục tiêu thu thập dữ liệu.

  Sự cần thiết của việc giới thiệu J-One Smart OPC

  J-One Smart OPC

  • Cấu hình hệ thống thuận tiện vì nó có thể được thiết lập thuận tiện bằng cách xử lý hàng đợi và phân chia luồng cho một lượng lớn dữ liệu thu thập thẻ
   Việc giám sát thuận tiện với chế độ xem thời gian thực của hoạt động hiện đang được ghi lại.

  OPC System Architecture

  Hình ảnh hệ thống